Welcome Swallows, Hirundo neoxena (Lake McLarty, WA)Welcome Swallows, Hirundo neoxena (Avon River, Toodyay, WA)Welcome Swallows, Hirundo neoxena (Herdsman Lake, Perth, WA)Welcome Swallows, Hirundo neoxena (Albany Golf Course, Albany, WA)Welcome Swallows, Hirundo neoxena (Esperance, WA)Welcome Swallows, Hirundo neoxena (Mindarie Marina, Perth, WA)Welcome Swallows, Hirundo neoxena (Lake Joondalup, Perth, WA)Welcome Swallows, Hirundo neoxena (Herdsman Lake, Perth, WA)Welcome Swallow (Laratinga Wetlands, South Australia)Welcome Swallow (Laratinga Wetlands, South Australia)Welcome Swallow (Laratinga Wetlands, South Australia)Welcome Swallow (Laratinga Wetlands, South Australia)Welcome Swallow (Laratinga Wetlands, South Australia)Welcome Swallow (Laratinga Wetlands, South Australia)Welcome Swallow (Laratinga Wetlands, South Australia)Welcome Swallow (Laratinga Wetlands, South Australia)