Tawny Frogmouth, Podargus strigoides (Sorrento, Perth, WA)