European Goldfinch, Carduelis carduelis (Strahan, Tasmania)