Georgina Steytler | Little Wattlebird, Anthochaera chrysoptera

Little Wattlebird, Anthochaera chrysoptera (Port Arthur, Tasmania)Little Wattlebird, Anthochaera chrysoptera (McMaster's Beach, NSW)